Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Peace Education as Common Ethics in the Group, 20p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA83
Mål
Through the course the student will
- acquire basic knowledge of different cultures, both ethnic and cultures within a culture
- develop a sensitivity to other cultures and look upon them as resources
- acquire knowledge of conflict solving
- acquire a deeper self understanding and examine own attitudes and values
- develop the skill of creating a conscious acting in relation to attitudes and values
- develop different tools to be prepared to meet different cultures
Kursinnehåll
Basic practices and theories concerning drama communication are main parts of the course. Culture meetings, history, tales and myths, religion, town/countryside, cultures within a culture are topics you deal with. We also train co-operation and confidence with focus on group dynamics and field studies as well as communication and internationalising through field studies, educational visits and thematic studies into different studies.
Undervisning/Arbetsformer
Meetings, contacts and knowledge are ways of gaining a better insight. The studies will be characterized by experience oriented exercises and a reflective work in seminars led by teachers as well as self instructions. There will be
- litterature seminars
- guidance
- self-tuition
- workshops
- educational visits
Examination
Written and oral examinations in group and individual. Documentation of the seminars and the work in groups Project essay .

Students who have failed an examination are normally allowed to retake it on two additional occasions, one of which should be arranged shortly after the first examination.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course three times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

ADMISSION REQUIREMENTS

To be eligible to the course the student must fulfil the general entrance requirements stipulated in the syllabus by the Faculty Board.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Documented knowledge of English equivalent to “Engelska B” is required, or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Peace Education as Common Ethics in the Group
Peace Education as Common Ethics in the Group
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA83      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-01-29.