Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konsten att leda ur ett dramakommunikativt perspektiv, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA82
Mål
Genom kursen ska den studerande
- tillägna sig grundläggande kunskaper i dramakommunikation
- tillägna sig grundläggande färdigheter i kvalitativt ledarskap
- förvärva kunskaper om hur man utvecklar en grupp
- tillägna sig kunskaper om hur man utvecklar olika organisationsmodeller
- förvärva grundläggande kunskaper i konfliktlösning
Kursinnehåll
Grundläggande teori och praktik i dramakommunikation och träning i verbal/icke verbal kommunikation är viktiga delar av kursen., liksom gruppdynamik, grundläggande teori i olika organisationsmodeller, träning i konfliktbearbetning samt analys av fallstudie.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt för att den studerande ska kunna erövra djupare kunskaper i kursens samtliga moment. Studierna präglas av ett upplevelseorienterat skapande och ett reflekterande arbetssätt i lärarledda och icke lärarledda arbetssituationer såsom
- praktiska övningar med fördjupningsdiskussioner
- litteraturseminarier
- handledning
- självstudier
- studiebesök
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar i grupp och individuellt. Dokumentation av den lärarledda undervisningen och arbete i grupp. Analys av fallstudie som redovisas skriftligt och i grupp.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Godkända 10 poäng i drama/dramakommunikation eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konsten att leda ur ett dramakommunikativt perspektiv
The art of Leadership through a Dramacommunicative Perspective
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA82      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-11-27.