Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Rörlig bild - filmarbete i skolan, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA81
Mål
Genom kursen ska den studerande
- tillägna sig kunskaper om den rörliga bildens påverkan och uttryck med fokus på barn och ungdom
- utveckla kunskaper om olika metoder för film - och mediaanalys
- genom praktiska tillämpningar utveckla kunskaper om och färdigheter i den rörliga bildens språk och berättarteknik
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på praktiskt filmarbete ur barn- och ungdomsperspektiv.
Kursen har en teoretisk del som omfattar studier i filmkunskap , filmanalys och mediakritik.
I kursen planerar och genomför de studerande en mindre mediaproduktion.
I kursen läggs stor vikt vid gemensamma diskussioner utifrån teori och erfarenheter från de praktiska
övningarna.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och praktiskt filmarbete enskilt och i grupp.
Examination
Skriftlig och muntlig redovisning och presentation av arbetet med en mediaproduktion.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Rörlig bild - filmarbete i skolan
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA81      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2002-11-27 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.