Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bruksspel på piano eller gitarr i teori och praktik II, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA80
Mål
Genom kursen ska den studerande
- vidareutveckla sin förmåga att använda gitarr eller piano som ackompanjemanginstrument
- förvärva fördjupade kunskaper i musik- och gehörslära som krävs för bruksspel och vid enkel arrangering.
Kursinnehåll
Instumentalundervisning på gitarr eller piano.
Harmonilära med enkel arrangering, bl a med hjälp av datorer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning i grupp och individuellt.
Examination
Av de studerande krävs aktivt deltagande i de övningar och moment som ingår i kursen samt att de skall genomföra skriftliga och praktiska uppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgången kurs Bruksspel på piano eller gitarr i teori och praktik I, 5 p, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bruksspel på piano eller gitarr i teori och praktik II
Accompainment Piano or Guitar Playing II
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA80      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-11-27.