Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Laborativ teknik i skolan, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA78
Mål
Genom kursen ska den studerande

- förvärva kunskaper för att utveckla de praktiska momenten i skolans teknikundervisning
- förvärva kunskaper inom några konkreta teknikområden utifrån en bred teknikdefinition,
- studera de pedagogiska/didaktiska aspekterna av laborativt arbete och visa på hur dessa kunskaper kan användas i skolan
- utveckla förståelse för hur teknikundervisningen kan berikas genom laborativa arbetssätt.
Kursinnehåll
Vi arbetar laborativt med några konkreta teknikområden t ex enkla maskiner, elanvändning, bostaden, för att se hur laborativt arbetssätt kan tillföra något i teknikundervisningen.
I kursen ingår också ett studiebesök vid ett vetenskapscentrum.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetssättet i kursen är föreläsningar, seminarieövningar, litteraturstudier, studiebesök och laborativa arbetsuppgifter.
Examination
De studerandes arbetsinsatser bedöms genom redovisning av eget skriftligt och praktiskt arbete.
Obligatorisk närvaro vid examinerande moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Laborativ teknik i skolan
Laboratory Technology in Compulsory School
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA78      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2002-06-05 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.