Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musik för barn i behov av särskilt stöd, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA77
Mål
Genom kursen ska den studerande
- utifrån befintlig litteratur i ämnet fördjupa sina kunskaper om hur man med musiken som medel kan främja barns utveckling
- fördjuparsina kunskaper i och färdigheter om ovanstående kunskapsområde
- förvärva kunskaper i och därmed utveckla sin förmåga att använda musiken som medel för att främja barns utveckling
- göra sig medveten om samt lära sig observera och analysera barnets rörelserepertoar för att kunna underlätta, stimulera och främja dess inlärnings- och utvecklingsprocess
Kursinnehåll
Kursen innehåller teoretiska studier utifrån aktuell litteratur och forskning inom kunskapsområdet, studier i och praktiska tillämpningar av musik, rytmik och rörelsesånger, verksamhetsförlagda observationer samt en övergripande inblick i de tre musikterapiformerna; funktionsinriktad musikterapi, musikpsykoterapi med psykodynamisk inriktning och musikterapi med specialpedagogisk inriktning.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är av både teoretisk och praktisk art och utförs i olika lärarledda och icke lärarledda studerandegrupper, seminarier, föreläsningar och självstudier.
Examination
Muntliga redovisningar i grupp samt ett individuellt skriftligt arbete som baseras på kursens litteratur, innehåll samt verksamhetsförlagda observationer.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musik för barn i behov av särskilt stöd
Music for children in need of special support
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA77      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-11-27.