Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Din röst - barnens röster, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA75
Mål
Genom kursen ska den studerande

utveckla färdigheter och öka kunskaper om den egna röstanvändningen i tal och sång

förvärva ett kunnande om barns sångliga förutsättningar och möjligheter från förskola till gymnasium

tillägna sig kunskaper om och färdigheter i hur man använder den egna sångrösten i samspelet med barns röster för att åstadkomma god sångutveckling hos barn
Kursinnehåll
Praktiska och teoretiska övningar för den vuxna rösten i både sång och tal. Studier av barnröstens fysiologi och barns musikaliska och sångliga utvecklingsmöjligheter i olika åldrar. Arbetet med modeller för sång i olika pedagogiska sammanhang, såsom förskolans sångstund, klassundervisning (alla stadier), körsång, ensemblesång och målbrottsgrupper.
Undervisning/Arbetsformer
Praktiska tillämpningsövningar, föreläsningar, diskussioner, auskultationer och studiebesök.
Examination
Obligatoriskt och aktivt deltagande i examinerande övningar och moment som ingår i kursen. Muntliga och skriftliga redovisningar, enskilt och i grupp.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Din röst - barnens röster
The Adult Voice - Childrens Voices
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA75      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-06-05.