Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Motorik och gymnastik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA74
Mål
Genom kursen ska den studerande
- grundlägga förståelse för barns motoriska och perceptuella utveckling.
- förvärva kunskaper och färdigheter i gymnastikens grunder.
- grundlägga ett didaktiskt synsätt på barns motoriska samt gymnastiska utveckling för att kunna möta barns olika behov i olika åldrar.
Kursinnehåll
Kursen innehåller studier om hur barn utvecklas motoriskt och perceptuellt, samt hur man kan stimulera till denna utveckling. Med redskapsgymnastik som medel, kommer den studerande att prova olika tillämpningar med det didaktiska perspektivet som utgångspunkt. I kursen ingår såväl praktiska tillämpningar som teoretiska fördjupningar.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier samt praktiska övningar.
Examination
Obligatorisk närvaro vid examinerande moment samt fullgjort l skriftlig och praktisk examination vilka dokumenteras i portfolio.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Motorik och gymnastik
Motor Development and Gymnastics
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA74      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-06-05.