Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hus och rum, arkitektur och miljö, inr år 0-7, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA73
Mål
Genom kursen ska den studerande
- öka förståelsen för arkitekturens och miljöns betydelse i mänskligt liv genom olika tider
- förvärva kunskaper om och reflektera kring miljöns och arkitekturens betydelse för barns utveckling
- förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i dokumenterande med fotografisk bild
- förvärva kunskaper i arbete med två- och tredimensionella material
Kursinnehåll
Teorier kring arkitektur och miljö studeras ur vuxen- och barnperspektiv. En viktig del av kursen innebär praktiskt arbete med olika två- och tredimensionella tekniker. Arbete med grundläggande elementär fotografisk teknik är också en del av kursens innehåll.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier individuellt och i seminarierform, praktiskt arbete och fältstudier.
Examination
Muntlig redovisning och skriftlig inlämning av examinationsuppgift.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hus och rum, arkitektur och miljö, inr år 0-7
House and Room, Architecture and Environmental, age 0-7
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA73      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   TE  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-11-27.