Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bollen i skolan, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA72
Mål
Genom kursen ska den studerande

- förvärva och utveckla kunskaper i bollekar och bollspel med inriktning mot grundskolan
- utveckla sin egen färdighet i och förmåga att på ett för eleverna säkert sätt anpassa och leda aktiviteter efter elevers förutsättningar och möjligheter i olika miljöer
- utveckla sin förmåga att tillämpa bollaktiviteter som ett hjälpmedel för att utveckla de motoriska grundformerna
- förvärva kunskaper kring bollaktiviteters betydelse i samhället.
Kursinnehåll
Den studerande kommer att fördjupa sig i något eller några bollspel där även egen färdighetsträning ingår
Under kursen ingår studier av bollspelen sett ur ett didaktiskt perspektiv.
Bollaktiviteter i samhället kommer att studeras genom besök i föreningar, på fritidsgårdar eller i annan bollverksamhet.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, fältstudier samt praktiska övningar.
Examination
Obligatorisk närvaro vid examinerande moment samt fullgjort såväl skriftlig som praktisk examination som dokumenteras i portfolio.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bollen i skolan
Ball Activities in School
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA72      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2002-06-05 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.