Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Möten mellan konstarter, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA71
Mål
Genom kursen ska den studerande
utveckla sina kunskaper om och sin förståelse för olika konstnärliga uttryck

utveckla sin kreativitet samt beredskap för och förmåga att arbeta med och tolka gränsöverskridande konst
Kursinnehåll
Kursen innehåller möten med konstnärer inom olika konstarter, där interpretation, kroppen som instrument, laborativ fysisk kreativitet, allkonstverk, text - scen - musik, m.m. står i fokus. Begrepp som estetisk, estetik, skapande, kreativitet, konst och konstnärlig behandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, grupparbeten, projektarbete, praktiska övningar, enskilt förberedelsearbete.
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar i grupp och individuellt av praktiskt genomförda arbetsuppgifter samt portfolio där bl a reflektion över resultaten gällande både process och produkt ingår. Obligatorisk närvaro vid examinerande moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Erfarenheter som sångare, musiker, tonsättare, dansare, bildkonstnär, designer, regissör, scenograf eller motsv på professionell eller hög amatörnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Möten mellan konstarter
Forum for Art Form
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA71      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-03-27.