Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik med inriktning mot hälsa, fysisk aktivitet, rörelse, kost och lärande, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA66
Mål
Genom kursen skall deltagarna utveckla
- sina insikter och kunskaper om de möjligheter som uterummet ger barn och ungdomar avseende deras hälsa, rörelse och lärande
- sina insikter och kunskaper om såväl kostens som utevistelsens betydelse ur ett hälsopedagagiskt perspektiv
- sin förmåga att arbeta tematiskt och ämnesövergripande i rörelsestimulerande lärandemiljöer
- sin färdighet i att använda sig av både strukturerade och ostrukturerade utemiljöer för att under alla årstider stimulera barn till spontan rörelseaktivitet.
Kursinnehåll
Aktuell forskning kring kost, fysisk aktivitet, rörelse, hälsa och lärande.
Upplevesebaserat lärande och reflektion under olika årstider kopplat till förskolans och grundskolans läroplaner.
Vägledda rörelsestimulerande aktiviteter på förskole- och skolgårdar samt i dess närmiljö.
Grundläggande friluftsaktiviteter.
Praktisk näringslära, kostens betydelse socialt och fysiskt.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, upplevelsebaserat lärande i uterummet. Fältknutet pedagogiskt utvecklingsarbete.
Examination
Obligatorisk närvaro vid examinerande moment. Skriftligt pedagogiskt utvecklingsarbete. Examination på kursen ingående litteratur.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik med inriktning mot hälsa, fysisk aktivitet, rörelse, kost och lärande
Outdoor Education towards Health, Diet, Physical Activity, Exercise and Learning
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA66      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2001-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.