Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forntida hantverksteknik och upplevelsebaserat lärande, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA65
Mål
Genom kursen ska den studerande

- förvärva kunskap om forntida hantverkstekniker och sätta in dessa i ett kulturellt - historiskt perspektiv
- genom praktiskt arbete utveckla en förståelse för hur man kan anpassa forntida hantverkstekniker till dagens teknik och möjligheter
- reflektera över de pedagogiska aspekterna och visa på hur dessa nyvunna kunskaper kan förklara historiska skeden och förstärka lärandeprocessen
- levandegöra dessa nya kunskaper i natur- och kulturmiljön,
- tillägna sig kunskaper om att använda natur och kulturmiljön som bas för lärande
- förvärva kunskaper om utomhuspedagogikens teoribildning och dess didaktik genom att fokusera platsens betydelse för upplevelse och lärande
- utveckla ett arbetssätt där natur och kulturmiljön är en utgångspunkt i lärandet.
Kursinnehåll
Forntida hantverkstekniker och utvecklande av enkla tekniker i olika hårda och mjuka material som anpassas till dagens material och metoder.
Reflektioner över erfarenheter av hur nyvunna kunskaper kan levandegöras i vår samtid.
Presentation av det praktiska arbetet utomhus. Erfarenheter av kursinnehållet levandegörs i natur- och kulturmiljön.
Tolkning av natur- och kulturmiljö och praktiskt arbete med att levandegöra forntida hantverksteknik utomhus.
Grunder inom utomhuspedagogik ens didaktik och upplevelsebaserat lärande.
Lärandets var, vad, hur och varför.
Undervisning/Arbetsformer
Eget praktiskt arbete i hårda och mjuka material.
Reflektioner kring erfarenheter av det egna arbetet presenteras och redovisas både skriftligt och praktiskt.
Redovisningar, där egna erfarenheter utifrån ett tematiskt ämnesövergripande perspektiv är utgångspunkt , det praktiska arbetet och det upplevelsebaserade lärandet är resultatet.
Föreläsningar. Seminarier.

Exkursion där upplevelsen ute i kulturlandskapet blir föremål för den egna reflektionen och en del av lärandeprocessen.
Deltagande i en inspirationsdag där nyvunna erfarenheter presenteras och levandegörs i natur och kulturlandskapet.
Examination
De studerandes arbetsinsatser bedöms via redovisning av eget arbete skriftligt och praktiskt.
Ett personligt reflekterande över vunna erfarenheter och en personlig presentation där de vunna erfarenheterna levandegörs i natur och kulturlandskapet under en upplevelsedag.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forntida hantverksteknik och upplevelsebaserat lärande
Old Craft Tecnology and Experiential learning
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA65      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2001-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.