Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Cross over Myths, fördjupningskurs i dramakommunikation, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA62
Mål
Genom kursen ska den studerande

- ta del av kulturella bakgrunder från myter och epos
- förvärva kunskaper om och förståelse för egna och andras nationella förhållanden och värderingar
- förvärva grundläggande kunskaper i att framställa ett manus och
-skapa en interkulturell dramaprodukt.
Kursinnehåll
Kulturella bakgrunder från myter och epos.
Nationella förhållanden och värderingar inom detta område.
Likheter i myter samt deras möjligheter att spegla vår bakgrund och den verklighet vi idag lever i.
Improvisation och gestaltning samt arbete med scenteknik.
Undervisning/Arbetsformer
Seminarier utifrån litteraturstudier. Gemensamma workshops. Distansutbildning via de IT-resurser som respektive universitet har att erbjuda. Kursen genomförs på engelska. Utländska gästföreläsare kommer att genomföra vissa kursmoment.
Examination
Examination sker genom muntliga och skriftliga analyser vilka ska utmynna i ett manus samt en produktion.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Godkända 20 p i drama/dramakommunikation eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Cross over Myths, fördjupningskurs i dramakommunikation
Cross over Myths
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA62      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2000-12-06.