Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Friluftsliv, orientering och fri-idrott, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA61
Mål
Kursen syftar till att den studerande

- förvärvar och utvecklar kunskaper i friluftsliv, orientering och friidrott.
- utvecklar sin egen färdighet i och förmåga att på ett säkert sätt anpassa aktiviteter efter elevers och miljöers förutsättningar och möjligheter.
- tillägnar sig insikter om naturens påverkan på våra sinnen, samt betydelsen av trygghet och säkerhet vid utevistelse
- utvecklar sin förmåga att kunna se friidrotten som en vidareutveckling av de motoriska grundformerna
Kursinnehåll
Säkerhetsaspekter inom ämnena friluftsliv, orientering samt friidrott.
Teoretisk studera samt praktisk genomföra kunskaper kring allemansrätten.
Planera och genomföra vandring och paddling i ett didaktiskt perspektiv.
Inhämta kunskaper i ämnet orientering så att studenten kan sätta ut orienteringsbanor.
Egen färdighetsträning samt inhämta didaktiska kunskaper i ämnet friidrott.
Planera och genomföra friluftsdagar, lämpliga för olika åldersgrupper.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, fältstudier samt praktiska övningar.
Examination
Obligatorisk närvaro vid examinerande moment samt fullgjort såväl skriftlig som praktisk examination.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Friluftsliv, orientering och fri-idrott
Outdoor Activities, Orienteering and Athletics
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA61      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2000-12-06.