Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barns bildspråkliga utveckling, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA60
Mål
Genom kursen ska den studerande

· öka förståelsen för barns bildspråkliga och allsidiga utveckling
· förvärva kunskap om bild som grund för tänkande och upplevelser samt som uttryck och kommunikationsmedel
· förvärva kunskaper och färdigheter i bildframställning.
Kursinnehåll
Teorier kring barns bildspråkliga utveckling, bildtolkning och bildanalys. Iakttagelseövningar och bildframställning i två- och tredimensionella tekniker samt materialkunskap.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, seminarier, praktiskt arbete och fältstudier.
Examination
Aktivt deltagande och genomförda praktiska och skriftliga inlämningsuppgifter i kursen. Dokumentation av kursinnehållet i bild och text.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barns bildspråkliga utveckling
The Development of Imagery in Children´s Language Pictorial Impressions and Expressions
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA60      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2000-12-06.