Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teknik och design, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA48
Mål
Genom kursen ska den studerande

utveckla en ökad medvetenhet om de villkor som påverkar framställningen av tekniska produkter och system som vi möter i vardagen,

utveckla kunskaper om estetiska, praktiska, sociala och affektiva funktioner utifrån ett brett teknikbegrepp,

genom analys av tillverkarens och brukarens perspektiv utveckla kunskaper om och förståelse för den kommunikativa aspekten i teknikanvändning,

fördjupa sin förståelse för förhållandet process och produkt genom analys, experiment och praktiska övningar,

skaffa sig en fördjupad förståelse för hur social tillhörighet och vad som kallas manligt och kvinnligt tänkande på verkar bruket av teknik samt

skaffa sig kunskaper som ger en vidgad bak-grund för undervisning i grundskolans teknikämne.
Kursinnehåll
Analys av människans behov av teknik i sin vardagstillvaro.
Teknikens utformning, användbarhet.
Sambandet mellan livsstil och val av teknisk användarnivå, utseendepreferenser.
Innebörden av begreppet teknik satt i ett större sammanhang utifrån individens erfarenheter.
Design och produktutveckling.
Inställning till teknik beroende på social tillhö-righet, ålder, kön etc. Mytbildning och verklighet.
Relationen tillverkningsprocess - produktanvändning.
Didaktiska aspekter på teknikundervisningen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, fältstudier och eget praktiskt arbete.
Examination
Den studerandens arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång. En slutuppgift kopplas till grundskolans teknikundervisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teknik och design
Technology and Design
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA48      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 1999-11-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.