Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik, inriktning barns och ungdomars fritid och friluftsliv, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA47
Mål
Genom kursen skall den studerande

tillägna sig ökade insikter och fördjupade kunskaper om de möjligheter aktiviteter i utemiljön ger med avseende på barns och ungdomars fritid,

utveckla medvetenheten och öka kunskapen om friluftsliv där naturupplevelser och kulturförståelse utgör grund,

fördjupa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter kring friluftslivets pedagogik och didaktik samt

träna praktiskt ledarskap under vägledd tur i natur- och kulturlandskapet.
Kursinnehåll
Utomhuspedagogikens bildningshistoriska och pedagogiska rötter. Friluftslivets pedagogik och didaktik. Aktuell forskning inom områdena utomhuspedagogik och friluftsliv. Friluftsliv som natur- och kulturtradition. Friluftsliv i förskola, skolbarnsomsorg och skola. Kunskapssyn, kunskapsförmedling, handlingsburen kunskap och systematiserad reflektion. Ledarskap. Strukturering och utvärdering av vägledda friluftslivs-/fritidsaktiviteter. Naturupplevelser och pedagogik. Folktrons väsen knutna till landskapet. Generella och speciella friluftsfärdigheter.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, färd- och vägledning ute i landskapet samt eget utvecklingsarbete.
Examination
Aktivt deltagande vid färd- och vägledning ute i landskapet. Redovisat utvecklingsarbete krävs för godkänd kurs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik, inriktning barns och ungdomars fritid och friluftsliv
Outdoor Education Oriented towards Leisure Time and Outdoor Activities of Children and Youth
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   NA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 1999-11-19.