Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Dans, rytm och rörelsekommunikation, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA43
Mål
Genom kursen skall den studerande

förvärva kunskaper i ämnet dans

utveckla sin egen färdighet i ämnet, sin förmåga att själv analysera musik och dans samt reflektera kring ämnets möjligheter och berättigande

uppnå eller vidareutveckla förmågan att kunna undervisa i grundskolans alla årskurser i momentet dans, rytm och rörelsekommunikation.
Kursinnehåll
Musikaliska begrepp som är kopplade till dans.
Barns förutsättningar för dans i olika åldrar utifrån mognad och motorisk utveckling.
Dansen i samhället; trender.
Dansen nu och då.
Dans i andra kulturer.
Dans och rörelseimprovisation.
Rörelse, rytm och danslekar för de yngre.
Sällskapsdanser.
Folkdanser.
Jazzdans.
Motionsgymnastik till musik, Aerobics.
Att göra egen dans.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Fältstudier.
Examination
Aktiv närvaro under lektioner. Praktiska och skriftliga redovisningarStuderande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Dans, rytm och rörelsekommunikation
Dance, Rythm and Communication by Movements
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 1999-12-01.