Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konst- och bildanalys i skolan inriktning år 0-7, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA40
Mål
Genom kursen skall den studerande

förvärva kunskap om bildens roll och funktion i det moderna samhället och i ett historiskt perspektiv,

öka förståelsen för barns bildspråkliga utveckling,

förvärva kunskaper om bild som grund för tänkande och upplevelser samt som uttryck och kommunikationsmedel,

förvärva kunskaper och färdigheter i bildframställning samt

utveckla förmågan att tillsammans med barn i år 0-7 i grundskolan samtala och arbeta utifrån bilder för att öka förmågan tio kritisk analys av olika bildspråk.
Kursinnehåll
Konst- och bildhistoria.
Barns bildspråkliga utveckling.
Bildtolkning och bildanalys.
Bilddidaktik.
Iakttagelseövningar i olika två- och tredimensionella material.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, praktiskt arbete, fältstudier.
Examination
Aktivt deltagande i kursen; genomförda praktiska och skriftliga arbetsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konst- och bildanalys i skolan inriktning år 0-7
Visual Art Analysis in Compulsory School age 0-7
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA40      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 1999-11-19 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.