Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Det interkulturella samhället - fokus och perspektiv via dramakommunikation, 1-10 , 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA30
Mål
Genom kursen ska deltagaren

förvärva kunskaper genom dramakommunikati-va, laborativa övningar, i syfte att underlätta interkulturella möten samt

öka förståelsen för globala frågor genom prak-tiskt och teoretiskt arbete med litteratur, konst, musik, teater, film och dans/rörelse från olika delar av världen.
Kursinnehåll
Grundläggande övningar och teorier i drama-kommunikation ur ett inlärnings- perspektiv.
Verbal och icke- verbal kommunikation.
Status och revir.
Attityder och värderingar.
Studier i litteratur, konst, musik, teater, film och dans/rörelse.
Undervisning/Arbetsformer
Praktiskt arbete och uppföljningsdiskussioner.
Studiebesök.

Grupparbeten kring olika konstformer.
Skriftliga och muntliga redovisningar.
Examination
Aktivt deltagande i kursen, dokumentation av
kursens lärarledda lektioner, litteraturseminari-um, projektarbete (2 poäng) samt skriftlig
eller muntlig tentamen (ev i grupp).Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Det interkulturella samhället - fokus och perspektiv via dramakommunikation, 1-10
The Intercultural Society - Focus and Approach Through Drama Communication
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA30      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 1998-12-01 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.