Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Dramakommunikation 1, 1-20 , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA29
Mål
Genom kursen ska den studerande
- tillägna sig grundläggande kunskaper i intra/interpersonell kommunikation samt gruppdynamik
- utveckla den egna personligheten och pröva sina värderingar och attityder
- utveckla medvetenheten om hur status/revir inverkar på den interpersonella kommunikationen
- tillägna sig en grundläggande medvetenhet om improvisationens möjligheter
- tillägna sig kunskaper om scenisk framställning
- förvärva kunskaper om hur man utvecklar en grupp
Kursinnehåll
Kursen ger grundläggande teori och praktik i dramakommunikation. Ett fältanknutet projekt som redovisas i uppsatsform ingår liksom samarbets-/trygghetsträning med fokus på gruppdynamik samt scenen som arbetsredskap. Sagor och myter används i ett didaktiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt för att kunna erövra de djupare kunskaperna i kursens samtliga moment. Studierna präglas av ett upplevelseorienterat skapande och reflekterande arbete i lärarledda och icke lärarledda arbetsformer såsom
- praktiska övningar med upplevelsediskussioner
- litteraturseminarier
- handledning
- självstudier
- studiebesök
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar i grupp och individuellt. Dokumentation av lärarledd undervisning och arbetet i grupp. Läst litteratur med inslag av reflektion över sambandet mellan aktiviteter under seminarierna samt processen under kursens gång i form av en uppsats.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Dramakommunikation 1, 1-20
Drama Communication 1
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 1998-12-01.