Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Datorstöd i slöjd- och bildundervisningen, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA13
Mål
Genom kursen ska den studerande

stimuleras att utveckla kunskap om hur datorn kan användas som ett stödjande redskap i slöjd och bildundervisningen,

utveckla en förståelse för information och mediateknologin som en potential för utveckling av läromedel samt hjälpmedel till undervisningen i slöjd och bild samt

utveckla en förståelse för hur olika datortilllämpningar kan användas och integreras i undervisningssituationen.
Kursinnehåll
Övningar med datortillämpningar inom slöjd- och bildområdet.

Datorns roll i undervisningen i dagens och morgondagens samhälle.

Introduktion till informationsteknologområdet.
Övningar i två- och tredimensionell datorgrafik samt introduktion i bildhantering.

Inom kursen ska deltagarna själva med handledning skapa ett eget arbete som kan tillämpas i grund- eller gymnasieskolans slöjd- och bildundervisning.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier samt laborationer och praktiskt arbete med dator.
Eget arbete samt inläsning av kursmaterial mellan de olika kurstillfällena.
Examination
Den studerande ska kunna visa att han/hon tillgodogjort sig grunderna för två- och tredimensionell grafik samt skapat en egen tillämpning för grund- eller gymnasieskolan.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Datorstöd i slöjd- och bildundervisningen
Computer Aid in Handicraft Education
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 1996-03-26.