Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sex- och samlevnadsundervisning i dagens föränderliga skola, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Lärande - LÄA
  Kurskod   LKBA89
Mål
Bredda och fördjupa kunskaperna inom området och förbereda studenterna för ungdomskolans krav
Kursinnehåll
Sexologi och samlevnadsundervisning
Skolans styrdokuemnt
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier
Examination
Tentamen, litteratur seminarium och redovisning av projektarbete

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sex- och samlevnadsundervisning i dagens föränderliga skola
Sex Education in Today´s Changing School
 
Kursansvarig är: IFM - Institutionen för fysik och mätteknik
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKBA89      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Lärande - LÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       LÄA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 1999-06-07.