Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Invandrar- och kulturkunskap I, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKBA42
Mål
Genom kursen ska deltagaren

reflektera över, utveckla och fördjupa sina kunskaper om det mångkulturella samhället som en grund för eget ställningstagande,

öka medvetenheten om det svenska kulturarvet och hur Sverige har formats av kristendom och humanism samt andra religioner och ideologier,

bekanta sig med kulturella sedvänjor och politiska förhållanden i några för Sverige betydelsefulla flyktingländer,

tillägna sig grundläggande kunskaper om orsaker till migration och invandring, om invandrares förhållanden i Sverige samt om flyktingkriser,

lära sig att förstå uttryck för olika religiösa och icke-religiösa traditioner och livsmönster, särskilt i närsamhället,

förvärva kännedom om människors attityder i kulturmötesfrågor samt

lära sig ta avstånd från rasism och annan form av diskriminering.
Kursinnehåll
Grundläggande fakta om svensk kultur och om några andra länders kulturer
Kristendomen samt viktiga invandrarreligioner
Västerländsk humanism och demokrati
Förhållanden i ursprungsländer för några större invandrargrupper i Sverige
Migration - omfattning, förlopp, orsaker
Flyktingsituationen i världen
Flyktingkriser och krisbearbetning
Invandrares och flyktingars situation i Sverige
Kulturmöten och etniska konflikter
Attityder till invandrare och andra minoriteter
Undervisning/Arbetsformer
Arbetet genomförs såväl individuellt som i grupper av olika slag. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier samt gruppövningar. Genom diskussioner samt probleminriktade och tematiskt orienterade arbetssätt utvecklar den studerande sin förmåga att reflektera över sin roll och sin plats i ett mångkulturellt sammanhang samt att ta ställning i etniska och interkulturella frågor.
Examination
Examination sker i såväl muntlig som skriftlig form.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Invandrar- och kulturkunskap I
Immigrant and Culture Studies 1
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 124/96-41   Kurskod: LKBA42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 1996-04-23 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.