Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
FN-kunskap 1-5 poäng, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKBA10
Mål
Kursen syftar till att deltagaren ska förvärva kunskap om Förenta Nationernas (FN:s) verksamhet och funktion om internationell rätt och mänskliga rättigheter samt att utveckla förmåga att analysera ett väsentligt problemområde i FN:s verksamhet.
Kursinnehåll
Kursen behandlar översiktligt FN:s historia, syfte, organisation, verksamhet, funktion, reformering och utveckling. Vidare belyses aktuell diskussion om FN:s nutida och framtida roll, uppgifter och befogenheter inom olika verksamhetsområden.

Aspekten på internationell rätt behandlas liksom FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Individers, organisationers och folkrörelsers roll och möjligheter till inflytande på FN:s verksamhet diskuteras.

I kursen belyses FN:s arbete för internationell fred och säkerhet, utveckling och framsteg samt utvecklingssamarbete.

Valda problem inom FN:s verksamhet beskrivs och analyseras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen är samlad till flerdagsseminarier mellan vilka enskilda eller gruppvisa studier äger rum. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, redovisningar av uppgifter, diskussioner och skriftliga hemuppgifter. Ett problemorienterande arbetssätt eftersträvas.
Examination
Vid seminarierna krävs obligatoriska närvaro samt ett aktivt deltagande

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
FN-kunskap 1-5 poäng
UN Studies
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKBA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2001-11-30 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.