Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Uterummet - ekologi och fältarbete i närmiljön, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Lärande - LÄA
  Kurskod   LKAA76
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall:
- fördjupa sina kunskaper om utomhusundervisningens didaktik
- utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt kunna analysera ekologiska samband i närmiljön
- tillägna sig insikter i och kunskaper om uterummets möjligheter
- förmedla en kretslopps- och miljösyn till barn och ungdomar
Kursinnehåll
Lärandet grundar sig på upplevelser och erfarenheter i närmijön. Utrustning som används vid fältundersökning, laborationer och artbestämning övas och tillämpas på kursen. En enskild biotopundersökning genomförs där ett tematiskt och ämnesintegrerat synsätt används. Vatten är ett exempel på ett temaområde som belyses under kursen. Verksamheten och den enskilda människans ansvar i ett miljöperspektiv beaktas.
Undervisning/Arbetsformer
All undervisning är problemorienterad. Arbetsformerna är varierande och organiseras som enskilt arbete och som arbete i grupp. Litteraturseminarium genomförs och praktiska inslag som fältarbete, laboration och exkursion ingår i kursen.
Examination
Examinationsform fastställs av lärare efter samråd med studenter. Examinationen kan ske genom skriftliga uppgifter, seminarier och gestaltning. För godkänt resultat krävs aktivt deltagande i kursens olika delar.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Uterummet - ekologi och fältarbete i närmiljön
Outdoor environment - ecology and field work in the local vicinity
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: LKAA76      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Lärande - LÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       LÄA   NA