Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barn och ungdom i psykosocialt betingade svårigheter, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Specialpedagogik - SQA
  Kurskod   LKAA75
Mål
Genom kursen ska den studerande
- inhämta kunskaper och utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt utifrån olika teoretiska referensramar om barn i behov av särskilt stöd
- inhämta kunskap om stöd, vård och undervisning av barn i psykosociala svårigheter samt samverkan kring dessa frågor
- tillägna sig en ökad beredskap och ett medvetet arbetssätt med utsatta barn och deras familjer samt tillägna sig kunskap om olika verksamheters mål och metoder i arbetet med barn som behöver särskilt stöd.
Kursinnehåll
Kursen fokuseras på barn och ungdom i psykosociala svårigheter och deras levnadsförhållanden utifrån olika teoretiska synsätt.
Vidare lyfts forskning och utvecklingsarbeten inom området fram. Den studerande inhämtar kunskap om kännetecken på psykosocialt betingade svårigheter. Stöd, vård och undervisning av barn i psykosociala svårigheter.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, grupparbeten, diskussioner, seminarier.
I kursen ingår arbetsuppgifter knutna till praktisk verksamhet samt studiebesök.
Examination
Bedömning av de studerande sker fortlöpande i såväl skriftliga som muntliga examinationer, i litteraturseminarier och utifrån praktikuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Examen från högskoleutbildning. Den sökande ska dessutom ha minst tre års dokumenterad tjänstgöring inom relevant yrkesområde t ex skola, vård, omsorg.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barn och ungdom i psykosocialt betingade svårigheter
Children and Youth in Difficulties related to Psycho-Social Factors.
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA75      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Specialpedagogik - SQA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SQA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2003-03-12 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.