Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Körsång och röstvård, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKAA73
Mål
Kursen syftar till att den studerande:
- inhämtar kunskaper om rösten och dess uttrycksmöjligheter
- utvecklar sin förmåga att i stämmor sjunga tillsammans i större och mindre grupper
- skaffar sig repertoarkännedom
- tillägnar sig grundläggande kunskaper i praktisk musiklära, dirigeringsteknik och körakustik.
Kursinnehåll
Kursen omfattar momenten körsång, röstlära, repertoarkännedom, människan i kören, praktisk musiklära, grundläggande dirigeringsteknik och körakustik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i större och mindre grupper. Arbetsformerna är körsång, föreläsningar, verkstäder samt litteraturseminarier.
Examination
Examinationen sker dels fortlöpande och förutsätter ett aktivt deltagande i såväl teoretiska som praktiska moment, dels i redovisningar av förelagda instuderingsuppgifter. Därutöver förekommer även litteraturseminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Godkänt inträdesprov.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Körsång och röstvård
Choir-singing and vocal training
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA73      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-04-09.