Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grundläggande läs- och skrivinlärning, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKAA72
Mål
Kursen syftar till att den studerande utvecklar förmåga att:
- upptäcka barns och ungdomars olika vägar till skriftspråklighet
- få barn och ungdomar att förstå att de genom att läsa och skriva kan utveckla sin egen personlighet
- skapa pedagogiska miljöer för läs- och skrivinlärning
- reflektera över innebörden i skriftspråklighet ur ett kulturellt, historiskt, nutida och framtida perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen behandlar olika vägar till skriftspråklighet (tala, läsa, skriva) vilket är en viktig del av barns och ungdomars utveckling. Hur olika miljöer påverkar barns och ungdomars förhållande till det skrivna språket är en viktig del i kursen.
I kursen ska studenten också sätta sig in i olika texter riktade till barn och ungdomar. Likaså ska studenten arbeta med olika typer av skönlitterära texter och använda dessa för att förstå hur barns och ungdomars läs- och skrivutveckling går till. Studenten ska även skapa pedagogiska miljöer där barns och ungdomars förmåga att tala, läsa och skriva utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
All undervisning är problemorienterad. Arbetsformerna är varierande och organiseras som enskilt arbete och som arbete i grupp.
Examination
Examinationsform fastställs av lärare efter samråd med studenter. Examinationen kan ske genom skriftliga uppgifter, seminarier och gestaltningar. För godkänt resultat krävs aktivit deltagande i kursens olilka delar.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Barn- och ungdomspedagogisk examen eller annan lärarexamen.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grundläggande läs- och skrivinlärning
Teaching how to read and write
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA72      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-03-12.