Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Förskola, fritidshem och skola som lärarutbildning, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Lärande - LÄA
  Kurskod   LKAA71
Mål
Kursen syftar till att deltagaren
- sätter sig in i Lärarutbildningen och utvecklar strategier för den egna skolans medverkan
- utvecklar sin förmåga att stödja och handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning.
Kursinnehåll
I kursen diskuteras lärarutbildningens mål och utgångspunkter. Frågor om de verksamhetsförlagda studierna behandlas med fokus på förskolans, fritidshemmets, skolans, arbetslagets och vägledarens roll i utbildningen. Vidare tar kursen upp handledningens innehåll, funktion och processer. Frågor om vilka överväganden och ställningstaganden läraren gör vid handledning av studenter behandlas också. Kursinnehållet struktureras med utgångspunkt i de aspekter som kursdeltagaren använder för att beskriva sin verksamhet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och arbete i grupp. Undervisningen är problemorienterad.
Examination
Examinationen sker såväl muntligt som skriftligt i anslutning till undervisningen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Barn- och ungdomspedagogisk examen eller annan lärarexamen.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Förskola, fritidshem och skola som lärarutbildning
Leisure time centre and school as teacher education
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA71      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Lärande - LÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       LÄA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-04-09.