Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Drama 21-40 poäng, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKAA70
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall utveckla förmåga att:
- pröva, analysera och reflektera över estetiska läroprocesser inom drama i relation till mål och kontexter i förskola och skola
- undersöka uttryck för barns och ungdomars dramatiska skapande
- formulera kunskap om barns och ungdomars dramatiska skapande, i historiskt perspektiv och i nutidsperspektiv
- utveckla förståelse för drama som samtidskommentar genom att studera drama som uttryck för individ och grupp i ett sociokulturellt perspektiv, innefattande drama som uttryck för genus och mångkultur.
Kursinnehåll
Kursens utgångspunkt är de studerandes kunskaper i och om drama som pedagogiskt verktyg. Därifrån kan kunskap om det dramatiska skapandets betydelse i relation till tid och plats på ett värdefullt sätt utvecklas. I kursen studeras nordiska dramapedagogiska riktningar. Vidare studeras drama som uttryck för mångkultur och genus. Kursen behandlar även dramatiskt skapande i privata och offentliga rum, samt hur individer och grupper genom agering kan förhålla sig till framtiden. Kursen belyser centrala begrepp såsom "osynlig teater" "spectator" och "performance". Estetik och rationalitet studeras som delar i människans medvetandeprocess. Förskolans och skolans läroplaner bildar en fond mot vilken ny kunskap analyseras. Begrepp som demokrati, etik, värderingar och hälsa tydliggörs i analysen.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturstudier, seminarier, praktiska uppgifter och verkstäder är de arbetsformer som förekommer. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete motsvarande fem veckors heltidsstudier.
Examination
Aktivt deltagande i alla moment, samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Genomgången kurs i Drama, 20 poäng (motsv)
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Drama 21-40 poäng
Drama, 21-40 points
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA70      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14.