Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barns läsning, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Lärande - LÄA
  Kurskod   LKAA68
Mål
Den studerande skall
- uppmärksamma och problematisera distinktioner mellan texter producerade för barn och ungdomar och det de faktiskt läser
- öka sin medvetenhet om olika premisser för läsande
- kunna problematisera begreppen "fakta" och "fantasi"
- utveckla sin kännedom om litteraturpedagogiska förhållningssätt
- utöka sin egen förtrogenhet med barn- och ungdomslitteratur
Kursinnehåll
Kursen har det som barn och ungdomar läser som utgångspunkt för analys och reflektion. Premisser för reception bearbetas huvudsakligen ur ett sociokulturellt perspektiv där läsning ses som en social praktik. En tyngdpunkt ligger på kritisk reflektion över begrepp som till exempel "fakta", "fantasi", "berättelse", "nöje", "nytta", "bilderbok" och "barnbok" som viktiga i pedagogisk praktik. Bearbetning av litteratur producerad för barn och ungdomar ingår liksom bearbetning av facklitteratur av pedagogisk karaktär.
Undervisning/Arbetsformer
Skön- och facklitteratur bearbetas individuellt och i grupp. Föreläsningar och seminarier förekommer liksom muntliga presentationer individuellt och i grupp.
Examination
Seminariebehandling av skön- och facklitteratur.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Examen från pedagogisk utbildning eller minst 60 poäng inom en lärarutbildning alternativt minst 40 poäng pedagogik godkända, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barns läsning
Children´s reading
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA68      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Lärande - LÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       LÄA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-04-09.