Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Drama-/ Videoproduktion som pedagogiskt verktyg och estetiskt uttryck, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKAA67
Mål
Den studerande ska utveckla förmåga att:
- använda drama och video som ett pedagogiskt verktyg
- använda drama och video som en estetisk uttrycksform
- praktiskt använda enkel utrustning för att producera en kortare videofilm
- planera och genomföra ett mindre filmprojekt tillsammans med barn och ungdomar
- kunna bedöma vilken teknisk utrustning som är relevant för att arbeta med drama-/videoproduktion i pedagogisk verksamhet
Kursinnehåll
Första delen av kursen innehåller introduktion och grundläggande arbete med drama i relation till video, samt praktiskt användande av videokamera och videoredigeringsprogram. Den senare delen av kursen består i stor utsträckning av arbete med en drama-/videoproduktion inom ett eget valt område i mindre grupper.
Undervisning/Arbetsformer
Verkstäder, seminarier, mindre föreläsningar samt projektarbete i grupp.
Examination
Examinationsform fastställs av lärare efter samråd med studenter. Examinationen kan ske genom skriftliga uppgifter, seminarier och gestaltningar. För godkänt resultat krävs aktivt deltagande i kursens olika delar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Drama-/ Videoproduktion som pedagogiskt verktyg och estetiskt uttryck
Drama-/Video Production as a Pedagogic Tool and Aesthetic Expression
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA67      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2002-10-16 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.