Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barnet och språket, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKAA56
Mål
Genom kursen skall deltagaren
- fördjupa förståelsen av och öka medvetenheten om olika aspekter av språk och barns språkliga utveckling
- utveckla en förmåga att synliggöra språk och språkanvändning i förskola, skola och skolbarnsomsorg
- utveckla språkmedvetenhet som förhållningssätt
Kursinnehåll
Barns språkutveckling.
Tal och skrift.
Språkliga miljöer.
Pedagogiska förhållningssätt.
Aktuell forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat arbetssätt genom litteraturstudier, fältstudier, föreläsningar, eget fördjupningsarbete, verkstäder och basgruppsarbete.
Examination
Kursen examineras kontinuerligt genom seminariebehandling av egna och andras texter samt aktivt deltagande i basgruppsarbete och seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barnet och språket
The Child and Language
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA56      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA    
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 1999-11-10.