Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barn och ungdom med funktionshinder, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Barn, skola, samhälle - BSA
  Kurskod   LKAA55
Mål
Genom kursen ska den studerande
- ges möjlighet till att utveckla en helhetssyn på barn med funktionshinder och ett vidgat perspektiv på specialpedagogik
- inhämta kunskap om barn och ungdom med funktionshinder och deras familjer
- orientera sig kring begreppet integrering
- inhämta kunskap om svensk familjepolitik och lagstiftning
- orientera sig om barnomsorgens, skolbarnomsorgens och skolans organisationsformer och om olika möjligheter till samverkan med andra verksamheter
Kursinnehåll
Barn och ungdomar med funktionshinder. Delaktighet och integrering i dagens samhälle för barn och ungdom med funktionshinder och deras familjer. Svensk familjepolitisk lagstiftning med särskild tyngd på LSS. Sekretess och integritet. Övergripande organisation och samverkan mellan olika verksamheter.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, basgruppsarbete, diskussioner, seminarier.
Examination
Aktivt deltagande vid samtliga kurstillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Examen från högskoleutbildning. Den sökande ska dessutom ha minst tre års dokumenterad tjänstgöring inom relevant yrkesområde t ex skola, vård, omsorg.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barn och ungdom med funktionshinder
Children and Youth with Physical Disabilities
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA55      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn, skola, samhälle - BSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       BSA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 1999-11-10.