Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
IT som pedagogiskt verktyg , 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKAA54
Mål
Genom kursen skall den studerande
- bli medveten om den datorstödda inlärningens möjligheter och begränsningar
- reflektera kring förändringsarbete och genomförandeprocesser i ett IT-perspektiv
- bli medveten om vikten av en genomtänkt IT-strategi inom det barn- och ungdomspedagogiska fältet
- utveckla sin förmåga att utifrån kunskap om barns och ungdomars lärande kunna värdera pedagogisk programvara
- tillägna sig kunskap om Internet som kunskapskälla i pedagogiskt arbete
- tillägna sig färdigheter i att använda IT-baserad multimedia
- tillägna sig kunskap om förhållandet mellan datorer och datoranvändare
Kursinnehåll
Barn och lärande i ett IT-perspektiv. Digital kompetens inom det barn- och ungdomspedagogiska området. Människa-datorinteraktion. IT-strategier i barnomsorg och skola. Genomgång och analys av programvara för barn och ungdomar. Användandet av Internet. Presentation och praktisk tillämpning av IT-baserad multimedia. Informationsteknikens framväxt. De praktiska momenten omfattar aktiviteter för barn upp till 12 års ålder.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, praktiskt IT-arbete, individuella och gruppvisa skriftliga arbeten.
Examination
Genomförande och redovisning av anvisade uppgifter. Aktivt deltagande i seminarier och praktiskt IT-arbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
IT som pedagogiskt verktyg
IT as a pedagogic tool
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA54      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA    
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-03-20.