Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Swedish Society – Political, Economic, Environmental, Social, Educational and Cultural Issues, 5p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKAA52
Mål
The course aims to study the Swedish society from different views of politics, economy, environment, social life, education and culture.
Kursinnehåll
The student will acquire an orientation about the Swedish Model from a sociological and political perspektive. It includes issues the following State and Society, Labour Market, Social Politics, Environment, Education, Health Care System, Family and Gender.
Undervisning/Arbetsformer
Problem based learning is used including short lectures, seminars and base groups. English-speaking base groups consisting of 6-8 students work together with a tutor. It also includes at least one excursion.
Examination
Examination is conducted step arise through the course in various forms. Examination is in English.

Students who have failed an examination are normally allowed to retake it on two additional occasions, one of which should be arranged shortly after the first examination.

Student failing an exam covering either the entire course of part of the course three times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Documented knowledge of English equivalent to “Engelska B” is required, or ian international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213. At least one year of undergraduate studies.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Swedish Society – Political, Economic, Environmental, Social, Educational and Cultural Issues
Swedish Society – Political, Economic, Environmental, Social, Educational and Cultural Issues
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA52      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2000-01-19.