Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Children´s Rights and Participation, 5p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKAA51
Mål
Kursinnehåll
The student will acquire an overview about Swedish Child Policy and Children´s Rights. The UN Convention about Childrens´s Rights is studied as well as the office of the Swedish Children´s Ombudsman. Multicultural pre-schools and conditions for children is influence and participation are also studied. The course includes field studies on children is influence and participation in local pre-schools or schools.
Undervisning/Arbetsformer
The course is run according to the Problem Based Learning System including lectures, seminars and base groups. English-speaking base groups consisting of 6-8 students working together with a tutor. The course also includes field studies.
Examination
Examination is conducted step arise through the course in various forms. Examination is in English.
Students who have failed an examination are normally allowed to retake it on two additional occasions, one of which should be arranged shortly after the first examination.

Student failing an exam covering either the entire course of part of the course three times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Documented knowledge of English equivalent to “Engelska B” is required, or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213.
At least one year of undergraduate studies.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Children´s Rights and Participation
Children´s Rights and Participation
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2005-11-23 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.