Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Föräldrar med olika levnadsvillkor, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Specialpedagogik - SQA
  Kurskod   LKAA43
Mål
Genom kursen skall den studerande
tillägna sig fördjupade kunskaper om och förståelse för föräldrars olika levnadsvillkor
utveckla sin handlingsberedskap för att i sitt yrkesutövande kunna möta föräldrar och barn utifrån deras olika levnadsvillkor.
Kursinnehåll
Kursen belyser olika familjemönster. Faktorer i samhället som påverkar familjen såsom arbetsvillkor och hälsa, kulturmöten och olika psykosociala samhällsproblem lyfts fram. Den studerande skall knyta samman teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet. Genom kursen möjliggörs ökad medvetenhet om egna värderingar och attityder, känslor och reflektioner med anknytning till den egna yrkesrollen.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat arbetssätt med föreläsningar, basgrupper, självstudier och uppföljande seminarier.
Examination
Examination sker fortlöpande i kursens basgruppsarbete samt vid litteraturseminarium.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Föräldrar med olika levnadsvillkor
Parents Living under Different Socio-Economic Conditions
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKAA43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Specialpedagogik - SQA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SQA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-02-04.