Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Från information till kunskap. Vetenskapliga redskap, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LHIAX1
Mål
Kursens syfte är att förmedla metodiska redskap som underlättar bearbetning av information till kunskap. Dessutom ska kursen
förmedla insikter i och kunskap om handledning av individer eller
grupper som pedagogisk metod.
Kursinnehåll
Eftersom kursen i första hand riktar sig till gymnasielärare och skolbibliotekarier samt till andra grupper, som har liknande behov av att använda metodiska redskap för att omvandla information till kunskap, betonas också handledning och seminariet som didaktiska redskap i denna process.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i föreläsnings-, seminarie- och handledningsform. Arbetsformerna är företrädesvis gruppinriktade. Universitetets didaktiska redskap seminariet och handledningen spelar stor roll i läroprocessen.
Examination
Kursen examineras med hjälp av ett seminariebehandlat projektarbete, som både fungerat som ett praktiskt sätt at lära sig kunskapsprocessen i praktiken och som examination. Projektarbetet kan skrivas individuellt eller kollektivt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Från information till kunskap. Vetenskapliga redskap
From information to knowledge. Methodological tolls
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LHIAX1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   HU  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-04-04.