Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning och vuxenutbildning, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogiskt arbete - PGA
  Kurskod   LFAC01
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva kunskaper och färdigheter i forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv, vilka kan fungera som redskap för att beskriva, analysera och förstå pedagogiskt arbete inom folkbildning och vuxenutbildning. Kursen ska förbereda såväl för arbete med undersökningar och utvärderingar i den egna pedagogiska vardagen som för vidare forskarstudier.

Den studerande ska fördjupa sina kunskaper genom teoretiska och empiriska studier inom ett eget valt område, vilka redovisas i ett självständigt uppsatsarbete.
Kursinnehåll
Forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv, 10 poäng.
Delkursen behandlar forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv av relevans för pedagogiskt arbete. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder tas upp. Fokus ligger på frågeställningar kring problemformulering, forsknings- och undersökningsdesign, datainsamling samt metoder för beskrivning, bearbetning och tolkning av data.

Uppsats, 10 poäng.
Den studerande genomför självständigt ett mindre forskningsarbete, försvarar detta och granskar andras forskningsarbeten. I delkursen fortsätter arbetet att välja, avgränsa, definiera och undersöka ett pedagogiskt problem. Problemet och dess bearbetning ska redovisas i en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges på halvfart, med en kombination av fysiska träffar och studier på distans, vilket innebär varierade mötes- och undervisningsformer. Detta betyder bland annat att
- de fysiska mötena sker företrädesvis i form av tvådagars-seminarier
- de virtuella mötena sker kontinuerligt under kursens gång via en elektronisk konferens
- gruppens betydelse för lärandet tas tillvara. De studerande ingår i mindre grupper som gemensamt bearbetar och tillämpar kursens innehåll. Även uppsatshandledning sker i grupp
- de studerandes egna forskningsproblem tas som utgångspunkt för de forskningsmetodiska och vetenskapsteoretiska momenten, och bearbetningen av de egna problemen integreras med behandlingen av metodiska ansatser
- dokumentation sker fortlöpande. Den studerandes skrivprocess pågår under hela kursen. Inom den mindre gruppen läser och kommenterar de studerande varandras texter.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga arbetsuppgifter. Vidare krävs aktivt deltagande i kursseminarierna. Uppsatsen examineras genom presentation och försvar i ett uppsatsseminarium. Den studerande opponerar dessutom på en uppsats samt deltar aktivt i behandlingen av minst ytterligare tre.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Antingen
1) Folkhögskollärarexamen med 40p i pedagogiskt arbete enligt utbildningsplan gällande fr o m ht00 eller
2) Folkhögskollärarexamen 40p enligt äldre utbildningsordning samt minst två års erfarenhet av praktiskt pedagogiskt arbete eller
3) annan lärarexamen samt minst två års erfarenhet av praktiskt pedagogiskt arbete med vuxna.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning och vuxenutbildning
Educational Leadership and Learning in Organization
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LFAC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogiskt arbete - PGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       PGA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2001-06-20 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.