Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisterutbildning i specialpedagogik, 40-60p
 
Kurskategori
Huvudområde
Ämnesområde
  Kurskod   LAGSPE
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Behörig att antas till utbildningen är den som har 120 poäng godkända inom grundläggande högskoleutbildning, har dokumenterade kunskaper i specialpedagogik motsvarande 20 poäng, minst tre års yrkeserfarenhet med specialpedagogisk inriktning, samt pågående specialpedagogiskt relevant yrkesverksamhet. Därutöver skall den sökande ha kunskaper motsvarande 5 poäng på A-nivå inom den inriktning ansökan avser.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisterutbildning i specialpedagogik
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LAGSPE      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne:          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B-C