Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisterprogram i pedagogiskt arbete, 40p
 
Kurskategori
Huvudområde
Ämnesområde
  Kurskod   LAGPAD
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Lärarexamen samt dokumenterad erfarenhet av pedagogisk verksamhet i minst 3 år. Om lärarexamen är utfärdad före 1995 (utan krav på examensarbete) krävs något av följande alternativ:
1) Genomgången kurs Lärande genom utvecklingsarbete i skolan, 10 p. eller motsvarande
2) Genomfört uppsatsarbete på B-nivå i något ämne av betydelse för utbildningen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisterprogram i pedagogiskt arbete
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LAGPAD      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne:          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D