Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kompletterande utbildning för lärare som vill arbeta i förskolan, 60 hphp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   9TELF
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Lärarexamen eller
grundskollärarexamen eller
gymnasielärarexamen eller
fritidspedagogexamen och
dessutom krävs minst ett års arbete inom förskolan (anställningen ska vara pågående).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kompletterande utbildning för lärare som vill arbeta i förskolan
 
Kursansvarig är:
           
Dnr: LiU-2012-0048   Kurskod: 9TELF      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2x   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd 2012-12-12 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.