Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kompletteringskurs i matematik,
Basmatematik , 7,5hp
 
Kurskategori Sommarkurs
Huvudområde Matematik
Ämnesområde Matematik - MA1
  Kurskod   9MAK01
Mål
Kursens mål är att ge en basutbildning i matematik som väl lämpar sig för den som ämnar fortsätta med högskolestudier där matematik är ett väsentligt inslag. Kunskaperna efter genomgången och godkänd kurs motsvarar väl den matematik man läser inom gymnasieskolans kurser A-D.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- utföra algebraiska räkningar med god säkerhet
- använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp och visa trigonometriska samband, använda formler för att omforma trigonometriska uttryck samt lösa trigonometriska ekvationer
- beräkna sidor och vinklar i trianglar samt rita grafer till trigonometriska funktioner
- känna igen de olika beteckningssätten för första- och andraderivata
- derivera produkter, kvoter och sammansatta funktioner
- genomföra funktionsundersökningar och bestämma extrempunkter
- lösa exponential- och logaritmekvationer
- bestämma primitiva funktioner
- ställa upp och använda integraler i olika tillämpningar
- förstå innebörden av begreppet differentialekvation och kunna avgöra om en funktion är en lösning till en given differentialekvation
- genomföra och skriftligt redovisa matematiska uppgifter
Kursinnehåll
Algebraisk räkning och variabelhantering. Plan geometri och trigonometri. Funktionsbegreppet och de elementära funktionerna. Derivator, grafritning och extremvärden. Primitiva funktioner och integraler med tillämpningar.
Undervisning/Arbetsformer
All undervisning sker i form av lektionsundervisning i sammanhållen klass. Den enskilde studentens hemarbete, egna initiativ och aktivitet under kursen är av stor betydelse.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen.

STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen del 1 (U,G,VG) 3 hp
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen del 2 (U,G,VG) 4,5 hp

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 3 (Ma C, Nk B, Sh A) Dispens ges för Nk B och Sh A.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kompletteringskurs i matematik, Basmatematik
 
Kursansvarig är: MAI - Matematiska institutionen
           
Dnr: 2008/02540   Kurskod: 9MAK01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Matematik - MA1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       MA1   NA  
Fastställd den 2010-02-04 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.