Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idrott och hälsa för lärare som undervisar i åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II, 30hp
 
Kurskategori Uppdragskurs - ingår i Lärarfortbildning
Huvudområde Övriga
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   960L62
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
• redogöra för och resonera kring barns motoriska utveckling samt visa på hur denna kan stimuleras och utvecklas
• förhålla sig till och resonera kring begreppet rörelse
• analysera några utvalda rörelsesekvenser
• praktiskt såväl visa som leda moment inom de områden kursen behandlar
• förhålla sig till och resonera kring begreppet hälsa
• förhålla sig till och resonera kring begreppet friluftsliv
•mplanera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment för år F-6 inom de delar av idrottsämnet som kursen behandlar
• anpassa aktiviteter till barn med olika förutsättningar och hantera säkerhetsaspekter
• reflektera över eget och andras ledarskap, föreslå åtgärder samt visa på gott ledarskap i de övningar som praktiseras
• förhålla sig till och kunna tillämpa aktuella styr- och måldokument för ämnet idrott och hälsa i år F-6 och då främst när det gäller att dokumentera och värdera elevers utveckling och måluppfyllelse
• tillämpa kunskapskrav och sätta betyg i ämnet
• välja och använda lämpliga IKT-hjälpmedel för dokumentation och analys av elevers arbeten och insatser
• uppvisa förmåga att använda ett vetenskapligt förhållningssätt i skrivande av kursuppgifter och examinationer
Kursinnehåll
Kursen behandlar fem kunskapsområden som bearbetas såväl var för sig som integrerat. Rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse utgör basinnehållet som en lärare i idrott och hälsa ska kunna undervisa om, i och genom. De andra två områdena är ledarskap och didaktik samt bedömning och betygsättning.
Rörelse är ett mångfacetterat begrepp som innefattar kunskaper om rörelser och hur dessa utvecklas och tar sig uttryck, men även kunskaper om hur vi påverkas av fysisk aktivitet. Studenten får i kursen möta begreppet rörelse i olika lekar och idrotter, där vissa studeras djupare. De områden som kursen speciellt lyfter fram är motorik, grundläggande redskapsgymnastik, dans, friidrott, simning och bollspel. Dessutom problematiseras såväl leken som begrepp som dess tillämpningar. En viktig del inom området rörelse är barns motorik, där studenten studerar hur barn utvecklas genom motorikträning, lek och anpassad fysisk aktivitet. Studier och forskningsresultat som behandlar barns motoriska utveckling studeras och bearbetas.
Genom att studera ämnesområdet Hälsa och livsstil utmanas studenten i att undersöka vad som skapar förutsättningar för en livslång hälsa och hur detta kan ta sig uttryck i arbetet med elever. Ett salutogent förhållningssätt problematiseras och praktiseras. Barns olika förutsättningar, såsom t.ex. funktionshinder, etnicitets- och genusaspekter, sätts i fokus, vilka studenten får bearbeta och reflektera kring utifrån olika perspektiv relaterat till ämnet idrott och hälsa. Studenten utmanas i att genomföra och anpassa friluftsliv och utevistelse till olika förhållanden och miljöer i syfte att skapa positiva upplevelser och lärsituationer i naturen. I samband med detta problematiseras värdet av ett aktivt friluftsliv. Orientering, säkerhet kring vatten och friluftsliv ägnas speciell uppmärksamhet.
Studenten ska utveckla och tillgodogöra sig fungerande redskap för utvärdering och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Styrdokumenten för idrott och hälsa studeras och då främst med syfte att kunna tolka mål och att utveckla förutsättningar för god dokumentation. Det egna ledarskapet problematiseras i både teori och praktik. Ämnesdidaktiken för idrott sätts i fokus och studenten övar upp sin förmåga att kritiskt förhålla sig till ämnesinnehåll och metodval.
I kursens slutskede knyts säcken ihop och studenten fördjupar kunskaperna och breddar perspektivet. Förutom i samband med kursträffarna, kommer studenten att praktisera på egna skolan/verksamheten där till exempel olika lektioner i idrott och hälsa ska dokumenteras, genomföras och utvärderas. Studenten tränar bedömning och betygsättning genom att utifrån styrdokumenten utarbeta och utvärdera kunskapskrav för de moment som behandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som en kombinerad distans och campusförlagd utbildning. Studenten förutsätts arbeta med kursuppgifter, egen färdighetsutveckling, dokumentation och litteraturstudier mellan kursträffarna. Lärplattform kommer att användas för kommunikation inom kursen.
Examination
Kursens innehåll dokumenteras skriftligt och visuellt i en portfolio samt examineras genom såväl praktiska redovisningar som skriftliga examinationer.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

En behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 och undervisar i idrott i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idrott och hälsa för lärare som undervisar i åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II
Sport for teachers who teach in years 4-6, 30 hp (1-30 hp). Included in Teacher Initiative II
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2012-01900   Kurskod: 960L62      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2013-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.
Senast reviderad 2015-04-15