Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teknik för lärare åk 1-3 7,5hp (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet II., 7,5hp
 
Kurskategori Uppdragskurs - ingår i Lärarfortbildning
Huvudområde
Ämnesområde Övriga tekniska ämnen - TE9
  Kurskod   960L56
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• planera, genomföra och utvärdera undervisning för elever i grundskolans årskurs 1-3 i ämnet teknik,
• identifiera teknikens särart både som mänsklig aktivitet och som skolämne, liksom dess relation till andra kunskapsområden och till det omgivande samhället
• i sin undervisning arbeta med praktisk problemlösning, inklu-sive problemidentifiering, konstruktion och värdering
• behandla teknikmoment kopplade till bland annat genus, miljö, etik och globala perspektiv
• sätta in teknikmomentet i aktuella och historiska sammanhang
• utifrån nationella och lokala styrdokument för teknikämnet göra medvetna didaktiska val.
• planera, genomföra och redovisa en ämnesdidaktisk studie inom naturvetenskap och/eller teknik.
• ta ställning till och tillämpa olika metoder för bedömning av fär-digheter och förmågor.
Kursinnehåll
Med utgångspunkt i forskning om teknikens didaktik ger kursen grund-läggande kunskaper, färdigheter och förmågor nödvändiga för att un-dervisa i Teknikämnet för åren 1-3. Genom att följa och själva pröva den ämnesdidaktiska forskningens resultat kring lärande och elevers kun-skapsutveckling i teknik övar deltagaren en förmåga att välja stoff och arbetsmetoder samt att planera, undervisa samt utvärdera sin undervis-ning.

Ämnesinnehållet är tematiserat och anknyter till läroplanens övergri-pande mål att relatera teknikämnet till frågor om hållbar utveckling, na-tur, människa och samhälle. Ämnesinnehållet utgår från grundskolans kursplaner och ger deltagarna både en fördjupad egen förståelse och kunskap och genom den ämnesdidaktiska forskningens resultat. Läro-medel, IKT-verktyg och olika ansatser till ett undersökande arbetssätt analyseras och problematiseras.

Teknikens sätt att generera ny kunskap och olika sätt att lösa problem studeras såväl teoretiskt som praktiskt. För att förstå den konstruerade världen behandlas teknikfilosofi och teknikhistoria, d.v.s. hur människan har definierat, betraktat och förhållit sig till tekniken. Därtill ingår det i kursen att hitta sätt att förstå och problematisera de behov, drivkrafter och villkor som ligger bakom teknikens utveckling. Hur detta påverkar människa, samhälle och natur samt vilka konsekvenser detta har fått och kommer att få, är viktiga moment för att förstå begreppet hållbar ut-veckling.

Relationen mellan teknik, naturvetenskaperna och olika konstformer behandlas också, liksom perspektiv som har etisk karaktär och rör soci-ala och kulturella förändringar eller genus och makt. Platsens betydelse för lärandet exemplifieras genom att de studerande får genomföra undervisningsmoment på sina hemorter. Elevers problem att hantera struktur och funktionsbeskrivningar och att förstå tekniska system kommer att diskuteras liksom användandet av modeller och metaforer. Grundläggande kunskaper om den utbildningsvetenskapliga forsk-ningsprocessen ingår i kursen och i projektform planerar, genomför och presenterar deltagarna en mindre ämnesdidaktisk studie.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen genomförs på kvartsfart under en termin på distans utan cam-pusförlagda moment. Via en kursplattform får studenten kursuppgifter och möjlighet till kommunikation med varandra och kursens lärare där också nätförlagda föreläsningar och seminarier sker via kursplattformen. Inläsning och bearbetning av litteratur, kursuppgifter samt olika verk-samhetsanknutna moment genomförs på den egna hemorten/skolan. Kursdeltagarna behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling samt tillgång till webbkamera och mikrofon.

Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar samt redovisning av ett projektarbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teknik för lärare åk 1-3 7,5hp (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet II.
Technology for teachers years 1-3 7,5hp (1-7,5). Included in ”Lärarlyftet II”.
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: LiU-2013-01908   Kurskod: 960L56      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tekniska ämnen - TE9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TE9   TE  
Fastställd 2014-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.
Senast reviderad 2015-04-15