Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bedöma, värdera och mäta elevers kunskap och lärande , 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   950A06
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- kritiskt granska kunskapsbedömningar utifrån teori om kunskap och lärande
- jämföra, problematisera och välja mellan olika metoder för kunskapsbedömning utifrån grundläggande teorier om
kunskapsbedömning
- redogöra för hur fusk och plagiat i examination är relaterat till normer och former för kunskapsbedömning
- reflektera över sitt eget förhållningssätt till fusk och plagiat
- problematisera kunskapsbedömning och betyg som fenomen i ett historiskt, samhälleligt och pedagogiskt perspektiv
- beskriva olika effekter av kunskapsbedömning, examination och betygsättning
- diskutera hur dessa effekter kan undvikas och eller tillvaratas i en lärandeprocess
Kursinnehåll
Delkurs 1 (7,5 hp) omfattas av följande områden och delmoment:
- Kunskaper och aspekter av lärande: kunskapsbegreppet, olika former av kunskap, lärteorier samt begrepp och taxonomier för planering och analys av såväl undervisning som bedömning.
- Grundläggande teorier om mätning: skalor och mätning, reliabilitet och validitet vid mätningar, kriterie- respektive normrelaterad bedömning samt faktorer som kan störa bedömningsresultatet.
- Fusk och plagiat: hur pedagogiska former och systemkrav driver till oönskat beteende, fusk.

Delkurs 2 (7,5 hp) omfattas av följande områden och delmoment:
- Kunskapsbedömningens utveckling i samhällsutvecklingen: en introduktion som ger pedagogiska, historiska och samhälleliga perspektiv på kunskapsbedömningens utveckling. Vidare behandlas förändringar över tid i kunskapssyn, bedömningspolicy och betygsystem i det svenska utbildningssystemet.
- Bedömningsstrategier: prov och andra bedömningsmetoder.
- Bedömningens funktioner: formativ, summativ, prediktiv. Konvergent och divergent bedömning. Återkoppling av bedömningar.
- Validering av tidigare lärande som aspekt av kunskapsbedömningen.
- Den dolda och den synliga läroplanen: examinationens effekter – avsiktlig och oavsiktlig påverkan på studier, undervisning och liv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs med hjälp av olika distansöverbryggande tekniker och litteraturstudier. Kursintroduktion och vissa seminarier ges i form av fysiska möten. Under kursen ska den studerande genomföra ett antal uppgifter i anslutning till litteraturstudierna, vilka redovisas skriftligt i form av kursuppgifter. Undervisningen sker dels med hjälp av en skriftlig studiehandledning, dels med hjälp av olika typer av kommunikation. Nätverksdiskussioner mellan de studerande genomförs i anslutning till de uppgifter som ges inom kursens ram.
Examination
Examinationsform:
Examination sker fortlöpande och individuellt genom muntlig och skriftlig redovisning av kurslitteratur, kursuppgifter samt en slutgiltig examinationsuppgift.

Provkoder:
DEL1 Kunskapsbegreppet och dess relation till kunskapsbedömning, 7,5 hp, U-VG
DEL2 Bedömningsstrategier, 7,5 hp, U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs:
- Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i ett annat ämne plus tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet
- samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (Editors) (2001). A Taxonomy for Learning,Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom´s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.

Andersson, P. & Fejes, A. (2010). Kunskapers värde: Validering i teori och praktik, 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Airasian, P.W. & Russell, M.K. (2011). Classroom Assessment: Concepts and Applications, 7th edition. New York: McGraw-Hill.

Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Skolverket.

Hofvendahl, J. (2010). Utvecklingssamtalen: Några vanligt förekommande problem. I C. Lundahl & M. Folke-Fichtelius (Red.), Bedömning i och av skolan (s. 31-46). Lund: Studentlitteratur.

Green, S., Johnson, R., Kim, D-H., & Pope, N. (2007). Ethics in classroom assessment practices: Issues and attitudes. Teaching and Teacher Education, 23, 999-1011.

Hult, Å. & Hult, H. (2003). Att fuska och plagiera: Ett sätt att leva eller ett sätt att överleva? Linköpings universitet, Centrum för undervisning och lärande, CUL-rapport nr. 6. Finns tillgänglig via http://www.liu.se/cul/ - klicka på CUL-rapporter och sedan på aktuell titel.

Jansdotter Samuelsson, M. & Nordgren, K. (Red.) (2008). Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups.

Jönsson, A. (2010). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups.

Korp, H. (2003). Kunskapsbedömning: hur, vad och varför? Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Klapp Lekholm, A. (2010). Lärares betygsättningspraktik. I S. Eklund (Red.), Bedömning för lärande – En grund för ökat kunnande (s. 21-29). Stockholm: Stiftelsen SAF.

Linde, G. (2003). Kunskap och betyg. Lund: Studentlitteratur.

Lindström, L. & Lindberg, V. (Redaktörer) (2005). Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS Förlag.

Läroplaner som är aktuella.

Mavrommatis, Y. (1997). Understanding assessment in the classroom. Phases of the assessment process: The assessment episode. Assessment in Education, 4, 381-400.

Petterson, A. (Red.). (2007). Sporre eller otyg: Om bedömning och betyg. Malmö: Lärarförbundets förlag.

Selghed, B. (2006). Betygen i skolan: Kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. Stockholm: Liber.

Skolverket (2002). Att bedöma eller döma: Tio artiklar om bedömning och betygsättning. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. Aktuella texter som handlar om kunskapsbedömning och betygsättning.

SOU 1992:94 (1994). Bildning och kunskap. Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande: Skola för bildning. Stockholm: Skolverket.

Stiggins, R.J. (2002). Assessment crisis: The absence of assessment for learning. Phi Delta Kappan, 83, 758-765.

Webb, N.M. (1997). Assessing students in small collaborative groups. Theory into Practice, 36, 205-213.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bedöma, värdera och mäta elevers kunskap och lärande
Assess, evaluate and measure students' knowledge and learning
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU 2012-00428   Kurskod: 950A06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2012-05-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.