Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att undervisa i ett ämne - didaktik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   950A05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- Redogöra för skolans historiska framväxt med fokus på samspelet mellan samhälle, skola och undervisningstraditioner
- Beskriva och problematisera det didaktiska och läroplansteoretiska forskningsfältets framväxt och utveckling
- Redogöra för några olika skolämnens historiska formering
- Beskriva och analysera ett skolämnes/en och ämnesgrupps framväxt och förändring
- Kritiskt granska och analysera kursplaner för aktuellt ämne
- Problematisera lärande, undervisning, kunskapsförmedling, begreppsanvändning och begreppsförståelse inom det egna ämnesområdet utifrån teoretiska och didaktiska kunskaper
Kursinnehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i det svenska skolsystemets framväxt och förändring. Centralt är hur samhälleliga och pedagogiska/ didaktiska traditioner och synsätt har påverkat och påverkats av skolsystemets utformning, undervisningens innehåll och olika skolkulturer. Denna förändring relateras till och förankras i läroplans- och didaktisk teori. Skolans kunskapsuppdrag har under lång tid formulerats i skolämnen och framväxten av denna ämnesuppsättning är därför central att studera för att få förståelse för den praxis som råder i dagens skola. Speciellt fokus kommer i detta fall att riktas mot studier av ett speciellt ämne eller ämnesområde. Centralt är granskningen av aktuella kursplaner för ämnet men här anläggs också en jämförelse över tid vad gäller mål och ämnesinnehåll. Med utgångspunkt i för ämnet relevanta teoretiska och didaktiska begrepp studeras hur lärande och undervisning kan organiseras utifrån ett elev- och lärarperspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av universitetsförlagd utbildning i form av seminarier och föreläsningar samt självständiga litteraturstudier med stöd av lärplattform.
Examination
Individuell skriftlig redovisning.
DEL1 Didaktik, läroplansteori och ämneshistoria
DEL2 Ämnesdidaktiska grunder och modeller

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs:
- Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i ett annat ämne plus tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet
- samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Delkurs 1: Läroplansteori, didaktik och ämneshistoria

Arfwedson, Gerd B – Arfwedson, Gerhard (2002): Didaktik för lärare. En bok om lärares yrke i teori och praktik. Stockholm: HLS förlag, s. 206-283

Carlgren, Ingrid (2012): ”Kunskap för bildning?”, i: Tomas Englund, Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red): Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber; s. 118-139

Hartman, Sven (2012): Det pedagogiska kulturarvet. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Stockholm: Natur& kultur; s. 13-253

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red) (2011): Utbildningshistoria – en introduktion. Lund: Studentlitteratur; s. 199-285

Liberg, Caroline (2010): ”Den didaktiska reliefen – att vara lärare”, i: Ulf P Lundgren, Roger Säljö & Caroline Liberg (red). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & kultur, s. 215-231

Lundgren, Ulf P (2012): ”Den svenska läroplansteoretiska forskningen – en personligt hållen reflektion”, i: Tomas Englund, Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red): Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber; s. 39-61

Selander, Staffan (2010): ”Didaktik – undervisning och lärande”, i: Ulf P Lundgren, Roger Säljö & Caroline Liberg (red): Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & kultur; s. 197-214


Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att undervisa i ett ämne - didaktik
Teaching a Subject - didactics
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU 2012-00428   Kurskod: 950A05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2012-05-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.